Ladda ner äldre häften, 1879-1919

Här kan du ladda ned äldre häften av Svenska Autograf-Sällskapets Tidskrift och Personhistorisk Tidskrift i PDF-format.

1879-1919

1879-1897

1879-1897

Svenska Autograf-Sällskapets Tidskrift, samtliga häften i en volym

N:o 1
R.K. Några ord om autografer
Outgifna handlingar. 1) Swedenborg, 2) Thorild
Prislista på svenska autografer
† Curt Fredrik Meinander
Strödda meddelanden

N:o 2
C. EICHHORN Autografer i böcker (Efter ett föredrag hållet i Svenska Autografsällskapet)
Outgifna handlingar. 1) Ehrenstrahl, 2) Mijtens, 3) von Krafft, 4) Schröder, 5) Sergel, 6) Fru Nordenflycht, 7) Bergklint
Strödda meddelanden
Prislista på svenska autografer

N:o 3
Ehrensvärd till Masreliez
† Louise Gyldenstolpe
August Wilhelm Stiernstedt
Jakob Westin
Autografer i böcker. Nya fynd

N:o 4
J. N. Lindahls Album
Ur J. N. Lindahls album. 1) Svenskar, 2) Utländingar
Autografer i böcker
Strödda meddelanden

N:o 5 och 6
Handlingar rörande utvidgandet af Sällskapets verksamhet
Otryckta handlingar. 1) Bref från hertig Carl (sedan konung Carl XIII), 2) Epigram af fru Lenngren, 3) Bref från kardinal Richelieu till konung Gustaf II Adolf, 4) Bref från Walter Scott till lord Bloomfield
Handlingar till C. M. Bellmans lefvernesbeskrifning
Konstnärsfamiljen Mijtens i Stockholm. Personalhistorisk studie
Om Tore Pytings efterkommande

N:r 7
Philotheca Finspongensis
Om fru Annas på Vinstorp ättlingar af första giftet
Ett svenskt riksvapen
Henrik Classon Totts vapen
Grafminnen. i Revals domkyrka
Autografauktionen den 14-19 november 1885

N:r 8
CARL ARVID KLINGSPOR Epitafier
Grafstenar
Konstnärsslägten Thelott
Minnesruna över Herr Grefve G. A. Sparre
Några anteckningar från 1400-talet om Trolle-slägten
En Svensk landsflygting i Polen

N:r 9
K. H. K. Drotsen Bo Jonssons (grip) fäderneslägt
Ett otryckt poem af J. G. Oxenstjerna

N:r 10
Ur C. G. Fehrmans resedagbok
En Autobiografi af Carl Uggla Hillebrandsson
Auktionen å G. Fr. Almquists autografer
Några ord om Wasaätten och konung Gustafs förfäder

N:r 11
Jan Mazepa och furstinnan Dolska
K. H. K. Folkunga-ätten
† Carl Baltzar Ernst von Platen
Bibliografi
Autografauktioner
Konung Gustaf I:s morföräldrar

N:r 12
SAUSS Drottning Desiderias närmaste slägtförhållanden
Peter Andersson ("till Mohammar") och hans slägt
Hertig Bengt Algotssons gifte
Konung Johan III:s senare gifte
Gjörwell och Wallmark

Del 2, N:r 1
EMIL HILDEBRAND Vasanamnet och vasavapnet
Autografauktioner
Anders von Bergen
Bellmans tjenstemannabana
Om konung Carl XI:s bröllop
Från bokverlden

Del 2, N:r 2
K. H. K. Drotsen Bo Jonssons (grip) härstamning
Autografauktioner
Två dödsrunor. † Arkivarien Otto von Feilitzen. † Amanuensen Christoffer Eichhorn
Rim af Magnus Stenbock
Bref från Moritz (Stensson) Lewenhaupt

Del 2, N:r 3
F. U. WRANGEL En högadlig filosof från 1700-ta1et
Konung Carl XIV Johans och drottning Desiderias första bekantskap och deras giftermål
Strödda genealogiska anteckningar
Eichhornska autografauktionen

Del 2, N:r 4
F. U. WRANGEL Några ord till utredande af frågan om Vasavapnets betydelse
Tvenne bref rörande morianen Badin från Gustaf III till frih. (sedermera grefve) F. Ridderstolpe
En resa till Paris på 1750-talet
Middagsräkning från 1600-talet
† Friherre Nils Silfverschiöld
Strödda meddelanden

Del 2, N:r 5
Äldre stamböcker
† Ludvig Paar
R. TORPADIE Ett bref med chiffer från Magnus Stenbock
Lovisa von Burghausen
Ett bref rörande arbetet vid Göta kanal
Om Oldenburgska ättens Skandinaviska ursprung
Fransk-Lutherska församlingens i Stockholm kyrkbok 1688-1791

Del 2, N:r 6
F. U. WRANGEL En vapenbok från medeltiden
Egenhändigt bref från K. Karl Xl till grefve J. G. Stenbock
Äldre stamböcker
Egenhändigt bref dateradt Prag 4 dec. 1632 från d. v. öfversten Piccolomini, med underrättelser om slaget vid Lützen. d. 6 (16) nov. 1632, k. Gustaf II Adolfs död och ställningen i kejserliga lägret efter ofvannämnda slag
† Herman Frithiof Antell
Ett "Ex libris"
Fransk-Lutherska församlingens i Stockholm kyrkobok 1688-1791

Del 2, N:r 7
GUSTAF UPMARK Johan Göransson Rosenhanes stambok
Sällsynt Autograf
Ett bref från Atterbom till grefve Adlersparre (Albano)
Strödda uppgifter om utöfvare af konst och konstslöjd i Stockholm under 1600-talet
Anders Pedersson Linds Memorialbok

Del 2, N:r 8
K. F. W—R Hummel—Gjörwell
Ur en autografsamlares portfölj
Calendarium Gyldenstolpianum
Litteratur
S:t Nikolai kyrkas vigselbok

Del 2, N:r 9
K. F. W—R C. G. von. Brinkman om sig sjelf och åtskilliga samtida
† Adam Lewenhaupt
† Carl Gustaf Ridderstolpe
HOLGER ROSMAN "Peder Månssons vapenbok"
Autografauktioner
Arvid David Hummel och hans familj
S:t Nikolai kyrkas vigselbok

Del 2, N:r 10
J. J. ALBERT EHRENSVÄRD Carl August Ehrensvärds förhållande till fränderna Gustaf Johan och Carl Ehrensvärd belyst af hittills outgifna bref
† Carl Jedvard Bonde
Autografauktion

Del 2, N:r 11 & 12
Två hittills otryckta egenhändiga bref från Konung Carl XII
HOLGER ROSMAN Genealogiska studier. I) Om den s. k. Röde-ätten under Medeltiden, II) Om marsken Håkan Matsson d. ä. och Vinstorpa-ättens härstamning
O.B. Ättartal
EMIL HILDEBRAND En autograf af drottning Katarina Stenbock
Personregister

60.96 MB 675 downloads

Häfte 1/1898-99

Häfte 1/1898-99

C. C:SON BONDE Fersenska mordet
HANS FORSSELL Ett grafologiskt konststycke
K. H. KARLSSON Axelssönernas slägtskap med Bonde-ätten
-L En gammal "stambok"
AQVILMONTE Slägten Myliander eller Molin
OTTO BERGSTRÖM Adliga ätten Strömskiöld
HUGO SAMZELIUS Den siste riksjägmästaren
G. VON ESSEN Om de s.k. "Vitæ Pomeranorum" samt ätterna Björnram, Wass, von Hartmansdorff och von Kantzow
S. S. S. Nyare svensk biografisk-genealogisk litteratur
K. F. W-R Smärre biografiska meddelanden
Frågor
Vilseledande uppgift
Också ett biografiskt lexikon
4.96 MB 225 downloads

Häfte 2/1898-99

Häfte 2/1898-99

C. C:SON BONDE Fersenska mordet
Biskopen i Strengnäs Johannes Mattiæ sjelfbiografiska anteckningar
C. SNOILSKY En hundraåring
SILFVERSTOLPE En autograf av J. Haydn
HOLGER ROSMAN Ett statistiskt arbete om Sveriges adel
F. U. W. Några anteckningar ur Frösö nyligen uppbrunna kyrkas ministerialböcker
VITTORIO AQUILMONTE Södermanlandsslägten Strandberg och Jemtlandsslägten Oldberg grenar af samma stam
Trenne porträtt
K. L-D En på riddarhusgenealogien ej upptagen, ännu levande gren af adliga ätten Rosenstråle n:r 37
F. DRAKE Anteckningar om några medlemmar af ätten Rosenstråle på 1600-talet
Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep: Svenska adelns ättartaflor
Smärre biografiska meddelanden
Svenska adliga ätter med rysk härstamning
Frågor och svar
Kurfursteättlingar i Sverige
7.14 MB 202 downloads

Häfte 3/1898-99

Häfte 3/1898-99

TH. W-N Carl Silfverstolpe †
FRIH. C. C:SON BONDE Tvenne egenhändiga bref från Drottning Kristina
K. F. W-R Drottning Kristina
L. BYGDÉN Peter Cohorn. Ett nordiskt medeltidsminne i södra Frankrike
K.H.K. Hertig Bengt Algotssons fäderne-släkt
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Släkten Leijonhufvud-Lewenhaupt under medeltiden
N. VON DARDEL Text till porträtten
H. F-G Hvem var Dislin?
Rättelser och tillägg till Anrep: Svenska Adelns Ättartaflor rör. släkten Oxenstierna
Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep: Svenska Adelns Ättartaflor, ur O.B:s anteckningar
J.W. Biografisk litteratur
Frågor och svar
Smärre biografiska meddelanden
7.40 MB 174 downloads

Häfte 4/1898-99

Häfte 4/1898-99

K.H. KARLSSON De äldre leden af slägten Leijonhufvud-Lewenhaupt
KARL LEIJONHUFVUD Svar till D:r K. H. Karlsson
HOLGER ROSMAN Ett återfunnet privatarkiv
ADAM LEWENHAUPT Maria Aurora von Spiegel
Riksvapnet å det nya riksdagshuset
CARL TROLLE-BONDE Utdrag ur Sigrid Bielkes och Fältmarskalken greve Nils Bielkes egenhändiga annotationer om sina närmaste anförvandter
ELLEN WESTER En ambassadörs följe på 1600-talet
Text till porträtten
Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep: Svenska adelns ättartaflor, ur Sven P:n Lagerbergs anteckningar
Biografisk litteratur
Smärre biografiska meddelanden
Värdefull autograf
Frågor och svar
Förteckning öfver nytillkomna ledamöter i Svenska Autograf-Sällskapet
5.12 MB 222 downloads

Häfte 1/1900

Häfte 1/1900

W. PLANTING-GYLLENBÅGA Rättegången om Anna Bogas arfvegods
N.V.D. Stockholms öfverståthållare (med 3 porträtt)
L.L. Fruarna Schröderheim och Schröder (med 5 porträtt)
ELLEN WESTER Äktenskapskontraktet mellan Johan Baner och Johanna af Baden
Den tyska grenen af adl. ätten Sodenstierna
G.W.G. Riksvapnet å Riksdagshuset
V. -N och -A- Genealogisk och Biografisk litteratur
A. ANJOU Genmäle
W., C. B—M och HANSEN Smärre biografiska meddelanden
Frågor och Svar
Svenska Autografsällskapet 1900
5.48 MB 214 downloads

Häfte 2/1900

Häfte 2/1900

Utdrag ur C. A. H. Hamiltons dagbok år 1744
N.V.D. Stockholms öfverståthållare (forts.)
N.V.D. Två Karoliner
A. W. LUNDBERG Ätten von Hackewitz
AD. NEOVIUS Heraldiskt
AD. NEOVIUS Ett porträtt af Gustaf II Adolf
K. F. W—R Biografisk litteratur: Anteckningar om Kungl. Svea Art. reg. 1794-1894
C. A. KLINGSPOR Genmäle
Smärre biografiska meddelanden
Frågor
Ledamotsförteckning
7.15 MB 199 downloads

Häfte 3-4/1900

Häfte 3-4/1900

O.Q. En episod från svenska ambassadhotellet i Paris 1795
A.K. Barns namngivande i födelseannonser
O. C-G. De Geerska familjeporträtt
T. J. P. Danskt omdöme om svenska generalitetet 1791
ADAM LEWENHAUPT Prinsessan Vilhelmina Charlotta af Hessen
- - O Till Gustaf III:s porträtt
Biografisk och genealogisk litteratur
K. AF S. Svar till "Genmäle" af herr riksheraldikern m.m. C.A. Klingspor
Frågor
Meddelande
Svenska Autografsällskapet 1900
4.89 MB 130 downloads

Häfte 1-4/1901

Häfte 1-4/1901

N.V.D. Stockholms öfverståthållare (forts.)
EHD. Egenhändigt bref af Ebba Brahe vid 12 års ålder, med facsimile
O. C-G De Geerska familjeporträtt med 9 afbildningar och en stamtafia II
HUGO SAMZELIUS Studier och anteckningar: I) Det gamla Nederkalix, II) Det gamla Torneå
G. L. och C. M. C Smärre biografiska meddelanden
Autografauktion
Svenska Autografsällskapet 1901
F.U.W. Blasius Dundie
Ett bref från Lovisa Ulrika till Gustaf III
-G- Ett anträd
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Utdrag ur bref från C. G. Gjörwell
N.V.D. Carl Pontus Lilljehorn
Ur den grefliga Bondeska porträttsamlingen på Vibyholm m. fl. den Bondeska ätten tillhöriga egendomar, med 6 bilder
Smärre personhistoriska meddelanden
Personhistorisk litteratur
Frågor
Ledamotsförteckning
K.H. KARLSSON Knut Håkansson Hands och hans hustru Märta Arvidsdotter Drakes slägt
OSVALD SIRÉN En svensk målares utvisning från Danmark
WILH. PLANTING-GYLLENBÅGA Ätten Boga
K. FR. W-R Familjeporträtt
Personregister
21.78 MB 230 downloads

Häfte 1/1902

Häfte 1/1902

N.V.D. Stockholms öfverståthållare (forts)
K. H. KARLSSON Slägtanteckningar af Jakob Turesson och Ture Jakobsson Rosengren samt Sven Ribbing
T.J.P. Fänrik B. J. von Breitholtz dagbok under fångenskap i Ryssland 1808 och 1809
HUGO SAMZELIUS Studier och anteckningar
HERMAN LUNDSTRÖM Ett bref från Magnus Stenbock till Haqvin Spegel
C. M. C. Konung Theodors af Corsica sigill
Ur den grefliga Bondeska porträttsamlingen på Vibyholm m. fl. den Bondeska ätten tillhöriga egendomar (forts.)
Personhistorisk litteratur
Smärre personhistoriska meddelanden
Frågor
Svenska Autografsällskapet
12.64 MB 217 downloads

Häfte 2/1902

Häfte 2/1902

N.V.D. Stockholms +öfverståthållare (forts)
T.J.P. Fänrik B. J. von Breitholtz dagbok under fångenskap i Ryssland 1808 och 1809 (forts. och slut)
CARL SJÖSTRÖM En akademisk dom
Ur den grefliga Bondeska porträttsamlingen på Vibyholm m. fl. den Bondeska ätten tillhöriga egendomar (forts.)
A.V.R. Margaretha von Ascheberg
HUGO SAMZELIUS Studier och anteckningar
L. G. F. NORLANDER Biografiska data om Generalmajoren Johan Leonard Belfrage, med två porträtt och två vyer i texten
L. G. F. NORLANDER Norrhults-släkten
F.U.W. Anteckningar om porslinsmålare och porslinsarbetare
Personhistorisk litteratur
Smärre personhistoriska meddelanden
Svenska Autografsällskapet
9.11 MB 145 downloads

Häfte 3-4/1902

Häfte 3-4/1902

O. BERGSTRÖM Person-Register till IV årg.
K. K:SON LEIJONHUFVUD Dödslista för 1902
7.00 MB 121 downloads

Häfte 1/1903

Häfte 1/1903

C. BILDT Personhistoriska uppgifter om svenskar i Rom. 1750-1850
J.W.G. Författaren till »Min son på galejan»
C. 0. MANNERFELT Tvenne antaflor
N.V.D. Stockholms öfverståthållare (forts.)
HENRIK FOCK Egenhändiga annotationer af medlemmar af grefliga ätten Ekeblad om dess närmaste anförvandter
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Rättelser och tillägg till adliga ätten Gyldenär
L. G. F. NORLANDER Biografiska data om Generalmajoren Johan Leonard Belfrage, med två porträtt och två vyer i texten
F.U.W. Tvenne porträtt i Säfstaholmssamlingen
Personhistorisk litteratur
Smärre personhistoriska meddelanden
Frågor
5.45 MB 180 downloads

Häfte 2/1903

Häfte 2/1903

Minnen af Gustaf IV Adolf. (Med 2 bilder och facsimile)
L. FR. LÄFFLER Några svenska »talande vapen» på 1200- och 1300-talen
N.V.D. Stockholms öfverståthållare (forts.)
GUSTAF NERMAN Nils Ericson och Otto Modig
W. P.-G. Olof och Nils Planting-Looberg
A. W. L. Elias Salomons biografiska anteckningar
J. A. W. Adliga ätten Wallensteen n:r 1305
MAGNUS STACKELBERG Ätten von Wetterstrand i Estland
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Adliga ätten Storm n:r 824
ADOLF FOCK Tvenne anträd
—L Sparreska porträtt i C. G. Tessins samling
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Biografiska data rörande Vasahuset
0. C—G Anteckningar rörande slägten Weise
Frågor och svar
Personhistorisk litteratur
Smärre personhistoriska meddelanden
JOSEF HELANDER Genmäle till Herr K. F. W—r
K. F. W—R Förklaring
Rättelse till Personhistorisk Tidskrift 1903
8.76 MB 160 downloads

Häfte 3-4/1903

Häfte 3-4/1903

GOVERT INDEBETOU Slägterna Aspelin från Småland. (Med 21 bilder)
K. F. W—R Ytterligare om Gustaf IV Adolf
Personhistorisk litteratur
Frågor. (Med 2 bilder)
Rättelse
Ledamotsförteckning 1903
Personregister, utarb. af 0. BERGSTRÖM
Dödslista för 1903, utarb. af K. K:SON LEIJONHUFVUD
9.80 MB 126 downloads

Häfte 1/1904

Häfte 1/1904

K. H. K. Bese-ätten
N. V. D. Stockholms öfverståthållare
L. FR. LÄFFLER Några svenska "talande vapen". Nya meddelanden. (Tillägg till uppsatsen i föregående årgång)
TH. K Ett poem från Fredrik d. Store till Lovisa Ulrika
Per Wargentins anteckningar om sin släkt
Jakob Ichsell
Smärre meddelanden
Personhistorisk litteratur
Frågor
4.83 MB 186 downloads

Häfte 2/1904

Häfte 2/1904

F. U. W. R. M. Klinckowström
P. S-N C. T. Odhner
L. FR. LÄFFLER Bidrag till vår medeltida personhistoria. 1) När dogo riksrådet Karl Benktsson af Vinzathorp, hans fru Katarina och deras son, riddaren Göran Karlsson?, 2) Två medeltida stormäns hittills oförklarade tillnamn, 3) Ett adligt släktnamns uppkomst
W. P.-G Karolinen Georg Planting-Gyllenboga
AUG. HAHR Ett nytt Linnéporträtt
H. R. Sören Norbys ättlingar
C. G. FLACH Huru min farfar blef adjutant hos Adlersparre samt ett och annat om revolutionen 1809
SUNE AMBROSIANI Några stenar med alliansvapen
Obekanta porträtt å Theleborgs slott
HUGO SAMZELIUS Studier och anteckningar (forts.)
Värdefullt arkivmaterial
Personhistorisk litteratur
Frågor
Nya ledamöter
5.63 MB 166 downloads

Häfte 3-4/1904

Häfte 3-4/1904

Frågor
H. K. H. Prinsessan Margarethas af Stora Britannien och Irland 32 anor
N. V. D. Stockholms öfverståthållare
Anekdoter från Sturarnas tid
Spridda rättelser och tillägg till G. Anrep: Svenska adelns ättartaflor
En porträtt-enquête i Sverige
En vädjan till dem det vederbör
Personhistorisk litteratur
Frågor
Nya ledamöter
5.21 MB 134 downloads

Häfte 1/1905

Häfte 1/1905

ADAM LEWENHAUPT Prinsessan Margaretas af Stora Britannien och Irland härstamning från Gustaf Vasa
K. H. KARLSSON Genealogiska anteckningar I. Tre Rosor
MARTIN LAMM Samuel Triewald och Teutsch-tibende Gesellschaft i Hamburg
OTTO AHNFELT Några anteckningar om släkten Ahnfelt under 1600- och I700-talen
THYRA KLINCKOWSTRÖM Hans von Fersens anträd
S. S. S. Wrangelska konterfej (med sex bilder)
SUNE AMBROSIANI En porträttförteckning från 700-talet
J. W. GOIJER Wulfklouska grafkapellet eller den s. k. Björnögrafven vid Åby kyrka
H. R. Riddarhusgenealogierna och deras bearbetning
Personhistorisk litteratur
Frågor (med en bild)
Svenska Autografsällskapet: Årsmöte 1. Medlemsförteckning
5.59 MB 199 downloads

Häfte 2-3/1905

Häfte 2-3/1905

L. FR. LAFFLER Bidrag till vår medeltida personhistoria (med tre bilder): 4) Johannes Swarteprest 5) Gammal kiärlek rostas intet
N. VON DARDEL Stockholms öfverståthållare 20. Friherre Gustaf Mauritz Armfelt
FRITZ ARNHEIM Tessiniana i Kungl. Preussiska husarkivet
AUG. HAHR Ett par gustavianska porträtt (med två bilder)
O. U. Ett porträtt af Johannes Rudbeckius (med en bild)
T. J. P. Balzar von Dalheims meritförteckning
K. K:SON LEIJONHUFVUD En förlorad sigillstamp
Personhistorisk litteratur
Frågor
Svenska Autografsällskapet
9.56 MB 129 downloads

Häfte 4/1905

Häfte 4/1905

SUNE AMBROSIANI Våra grafstenar, ett till förintelse dömdt personhistoriskt material (med två bilder)
SIGRID LEIJONHUFVUD Gustaf Hesselius d. ä., en bortglömd svensk konstnär (med två bilder)
JULLY RAMSAY Var Mikael Agricola ätten Leijonmarcks stamfader?
ALFRED LINDBERG Tvenne samlare (med två bilder). Johan Johansson i Noraskog. Karl Fredrik Werner
En autograf, som väckt uppseende (med en bild)
Personhistorisk litteratur
Fråga
Svenska Autografsällskapet
9.40 MB 183 downloads

Bihang till Personhistorisk Tidskrift 1905

Bihang till Personhistorisk Tidskrift 1905

L. FR. LÄFFLER Den gottländska Taksteinar-sägnen
5.33 MB 144 downloads

Häfte 1-2/1906

Häfte 1-2/1906

Personhistoriska samfundet
ARTHUR STILLE Adam Fredrik Netherwood. Några anteckningar
N. V. D. Stockholms öfverståthållare 21. Grefve Johan Kristoffer von Düring
K. H. KARLSSON Genealogiska anteckningar
Några porträtt från Fullerö
ERNST LIND AF HAGEBY Upplands ståndsdragonregementes officerskår
Strödda släktanteckningar
Personhistorisk litteratur
NILS SJÖBERG En borgerlig släktkrönika
GOVERT INDEBETOU Lars Kaggs anträd
Ett porträtt af Karl X Gustaf
OSCAR NYCANDER Johannes Palmberg. Några anteckningar
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Svenska släkter
E. S. TIGERSTEDT Två bref från ofredstid
En tysk uppsats om stamtaflor
Personhistorisk litteratur
9.15 MB 183 downloads

Häfte 3-4/1906

Häfte 3-4/1906

JULLY RAMSAY Förblandade släkter
H. S-N. Anteckningar om ätten von Platen
Adam Fredrik Netherwood än en gång (med porträtt)
VILHELM LJUNGFORS Om Bjäresläkten Wennerberg
C. M. C. Adolf Fredrik Ristell
W. P.-G. Matts Gunnarssons ätt
Ur enskilda porträttsamlingar (fem bilder)
ALFRED LEVERTIN † Anton Frans Karl Anjou
Personhistorisk litteratur
Frågor
Svar
Nya medlemmar i Personhistoriska samfundet
Insända porträttförteckningar
Personregister
5.28 MB 147 downloads

Häfte 1/1907

Häfte 1/1907

A. L. Gabriel Anrep †
V. LJUNGFORS August Waldemar Lundberg †
N. V. D. Stockholms öfverståthållare (forts.)
C. M. V. REHBINDER Friherre Bernhard Otto Rehbinder till Uddrich
OTTO BERGSTRÖM En maskeradbal på Stockholms slott 1692
De Geerska familjeporträtt (med tre porträtt)
GOVERT INDEBETOU Om källor vid släktforskning
Personhistorisk litteratur
Frågor
G. E. Autografauktion
Insända porträttförteckningar
Personhistoriska samfundet
Ledamotsförteckning
6.54 MB 178 downloads

Häfte 2/1907

Häfte 2/1907

ADAM LEWENHAUPT Storfurstinnan Marias af Ryssland härstamning från Gustaf Vasa och Sten Sture
JULLY RAMSAY Matts Gunnarssons ätt (tillägg)
TH. KLINCKOWSTRÖM »Den svenska Grefvinnan»
K. H. KARLSSON Genealogiska anteckningar. 3. Vadstena-nunnan Ingegärd Persdotters (Gylta) bref till sin brorson unge Bengt Gylta med redogörelse för Gylta-ättens släktförbindelser
L. W. En slåtterfest 1794
N. SJÖBERG Gabriel Anreps porträttsamling (med sex porträtt)
Spridda rättelser och tillägg till G. ANREP, Svenska adelns ättartaflor
Personhistorisk litteratur
Frågor och svar
Nya medlemmar
Insända porträttförteckningar
5.46 MB 202 downloads

Häfte 3-4/1907

Häfte 3-4/1907

FOLKE RUDELIUS Kalmar Regementes Chefer 1623-1907. Biografiska anteckningar, med teckningar av Hedvig Björkman och 23 porträtt
16.66 MB 202 downloads

Häfte 1/1908

Häfte 1/1908

GUSTAF UPMARK Gustaf Vasas porträtt af år 1542. (Ett arbete af Jacob Binck)
G. W. GOIJER Ett gammalt familjeporträtts öde
ERIK G:SON HJORT Marta Hagmans själfbiografi
N. SJÖBERG En svensk soldats minnen från Gustaf IV Adolfs Pommerska krig
O. P. Om Carl XII:s dop. Ett litet bidrag
ALFRED LEVERTIN Några anteckningar om studenterna af släkten Teuchler
HELMER LAGERGREN John Ericssons härstamning
Jernkontorets porträttmedaljonger
Notiser
Personhistorisk litteratur
Frågor
Personhistoriska samfundet
Insända porträttförteckningar
Nya ledamöter i Personhistoriska samfundet
5.98 MB 191 downloads

Häfte 2/1908

Häfte 2/1908

Lag om rikets vapen
N. V. DARDEL Stockholms öfverståthållare. 23. G. A. Taube
O. BERGSTRÖM När Wrangelska grafkoret vid Skokloster reparerades år 1820
C-M STENBOCK Två svenska porträtt i Estland
De Geerska familjeporträtt
C-M STENBOCK Om ätten Barnekows namn och ursprung
E. LIND AF HAGEBY Officerskårer vid tillfälligt uppsatta inhemska regementen under stora nordiska kriget
Riddarhusgenealogierna
Recensior af »Släkten Wilskman»
Notiser
Insända porträttförteckningar
G. INDEBETOU V. Örnberg †
5.26 MB 189 downloads

Häfte 3-4/1908

Häfte 3-4/1908

N. SJÖBERG Några porträtt från Nordiska museets Karl X Gustafsutställning
G. INDEBETOU Släkten Arosenius
G. INDEBETOU De svenska grenarna af skottska ätterna Campbell
LYDIA WAHLSTRÖM Nils Reuterholm till Jacob Cronstedt 1706-1707
PER SONDÉN Den äldsta kända skrifvelse af Erik Dahlberg i riksarkivet
Frågor och svar
O. B. Personregister
9.86 MB 145 downloads

Häfte 1/1909

Häfte 1/1909

GUSTAF EDELSTAM Hedvig Elisabeth Charlotta och Les Coix de l'Amitié
OTTO BERGSTRÖM Johan Blanck, adlad Blanck, och öfriga ägare af Lingarö
K. H. KARLSSON Genealogiska anteckningar. (4) Medeltidssläkter med namnet Pik
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Smärre bidrag till Gyltaättens personhistoria
P. SONDÉN En gammal Karolins meritlista
C-M. STENBOCK Till vidstående Gustaf Vasa-porträtt
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Utdrag ur Näshulta och Ärila församlingars kyrkoböcker
A. W. LUNDBERG Ur Göteryds kyrkoböcker
Personhistorisk litteratur
Rättelser
Notiser
Frågor
Personhistoriska Samfundet
6.45 MB 272 downloads

Häfte 2-4/1909

Häfte 2-4/1909

CARL MAGNUS STENBOCK Karl Henrik Karlsson †
K. H. KARLSSON Genealogiska anteckningar. 5. Roos af Ervalla och Roos af Hjelmsäter. 6. Arfsdelningen efter fru Birgitta Magnusdotter (Porse)
L. FR. LÄFFLER De svenska landskapsvapnen i nyare framställningar
L. FR. LÄFFLER Ytterligare om Trolle-vapnet
N. V. DARDEL Stockholms öfverståthållare. 24. Wilhelm Mauritz Klingspor
MARY BOHNSTEDT Ett bref från Lars Lagersköld 1655
C. M. S. Schering Rosenhanes »Hortus Regius»
C. M. S. Johan Gabriel Baners 128 anor
C. M. S. Catharina Elisabet von Pfuels personalia
E. LIND AF HAGEBY Officerskårer vid tillfälligt uppsatta inhemska regementen under stora nordiska kriget. II
G. INDEBETOU Finnes något porträtt af Abraham Abrahamsson Hülphers
B. HBG. Kolmodins matrikel
G. INDEBETOU Gefle och dess slägter
Personhistorisk litteratur
Frågor och svar
O. B. Personregister
13.89 MB 235 downloads

Häfte 1-2/1910

Häfte 1-2/1910

KARL HENRIK KARLSSON Om medeltidsgenealogierna
HELGE ALMQUIST Smärre bidrag till det svenska Wasahusets historia. I) Johan III inför den lutherska ortodoxiens forum år 1581, II) Ett bidrag till markgrefvinnan Cecilias biografi, III) Hertig Karls giftemålsplaner år 1591, IV) Drottning Kristina i Hamburg år 1654
A. B. CARLSSON Ett uttalande af Adler Salvius om sin riksrådsutnämning
A. B. CARLSSON Adler Salvii rekommendationsskrifvelse vid Mattias Biörnklous adlande
KARL TROTZIG Ett nyupptäckt medeltidsbref från Dalarna
KARL TROTZIG En tidsbild
FR. LÄFFLER Tillägg till uppsatsen om de svenska landskapsvapnen i nyare framställningar
N. SJÖBERG Magnus Stenbocks porträtt
N. SJÖBERG Tre Stenbocksporträtt
Personhistorisk litteratur
Notiser, frågor och svar
Personhistoriska samfundet
Upprop angående porträtters förtecknande
12.85 MB 155 downloads

Häfte 3-4/1910

Häfte 3-4/1910

Fabian Wrede 1802-1893. Några anteckningar
C. M. STENBOCK En autograf af drottning Kristina
A. B. CARLSSON Ett »familjebref» från Jakob de la Gardie till Per Brahe
A. B. CARLSSON Magnus Gabriel de la Gardies valediktion till kanslikollegiet 1680
A. B. CARLSSON Adler Salvius såsom rådgifvare åt Magnus Gabriel de la Gardie
A. BRUSEWITZ En brefväxling om Gustaf Abraham Silfverstolpe
C. GUSTAF EDELSTAM Några brefbiljetter från 1809
DAVID MONTGOMERY Några bidrag till belysning af frågan om ätten Montgomerys n:r 1960, B, härstamning
O. BERGSTRÖM Carl Raphael Wurster och något om hans släkt
Till vidstående porträtt
Personhistorisk litteratur
Notiser
Frågor och svar
Samfundets ledamöter
11.46 MB 119 downloads

Häfte 1/1911

Häfte 1/1911

HELGE ALMQUIST En fransk kondottier i Sverige på Karl 1X:s tid
HELGE ALMQUIST Karl Karlsson Gyllenhielm mot Oxenstiernorna 1639
N. VON DARDEL Stockholms öfverståthållare. 25. Carl Wilhelm Modée
HANS H:SON WACHTMEISTER Ett litet problem
GUSTAF UPMARK Kyrksilfver såsom personhistoriskt material
G. ELGENSTIERNA Ätten Galle i Sverige
N. SJÖBERG Några Paschporträtt
Personhistorisk litteratur
Frågor och svar, notiser och samfundets årsmöte
7.80 MB 191 downloads

Häfte 2-3/1911

Häfte 2-3/1911

VIKTOR MILLQVIST Svenska riksdagens borgarstånd 1719-1866
17.16 MB 163 downloads

Häfte 4/1911

Häfte 4/1911

N. SJÖBERG Några porträtt ur västgötasamlingar
H. ALMQUIST Från Erik XIV:s sista regeringsår
CARL SJÖSTRÖM Om svensk-danska släkten Scharling
K. WARBURG † Birger Schöldström
A. LEVERTIN † Adolf Westrin
A. LEVERTIN † Carl Magnus Carlander
Notiser
Frågor och svar
Personregister till häft. 1 och 4
Personregister till V. Millqvist: Svenska Riksdagens Borgarstånd
4.46 MB 186 downloads

Häfte 1/1912

Häfte 1/1912

NAT. BECKMAN Tre konungaätter och deras jordegendomar i Sverige
HELGE ALMQUIST Karl IX och Petrus Petrosa. En gammal tradition i ny belysning
H. FRÖDING Göteborgssläkter från 1600-talet. 1. von Ackern
ADAM LEWENHAUPT Våra yngsta stadsvapen
SIGRID PLATEN Ett blad ur Margareta von Aschebergs lefnadshistoria
ARVID LINDHAGEN Namnet Olof Galle anträffadt på en runstaf
Personhistorisk litteratur
Notiser
Personhistoriska Samfundets årsmöte
9.75 MB 218 downloads

Häfte 2-3/1912

Häfte 2-3/1912

CARL MAGNUS STENBOCK Erik XIV:s almanacksanteckningar, hans dagböcker, ritningar och musiknoter i urval
18.44 MB 242 downloads

Häfte 4/1912

Häfte 4/1912

E. THYSELIUS Släkten Lindman
L. FR. LÄFFLER De svenska landskapsvapnen ännu en gång
B. G. LÖFGREN Sven Hedins 16 anor
Dagbok förd af Lillienwald (Lorenz Gustaf)
N. SJÖBERG Några Karl XII-porträtt
G. RUDBECK Grefve Carl Trolle Bonde. In memoriam
G. UPMARK Per Gustaf Wistrand †
Insända böcker
Frågor
O. BERGSTRÖM Personregister
5.62 MB 171 downloads

Häfte 1-2/1913

Häfte 1-2/1913

ADAM LEWENHAUPT 'Minnesbilder i profil' af friherre Carl Otto Palmstierna
AXEL BRUSEWITZ Ett bidrag till Axel Gabriel Silfverstolpes politiska biografi
MÅRTEN SONDÉN Några bidrag till en 'iconographia medicorum suecanorum'
DAVID MONTGOMERY Bidrag till släkten Montgomerys historia
TH. HAGBERG Två von Schwerinska familjetaflor
J. A. ULFSPARRE Anteckningar till Ulfsparreska familjeporträtten
LOTTEN DAHLGREN Anna Hamilton Geete: 'I solnedgångens' författarinna
Personhistorisk Litteratur
Insända böcker
Frågor
Personhistoriska Samfundet
14.26 MB 134 downloads

Häfte 3/1913

Häfte 3/1913

Malin Stures släktbok utgifven af SIGRID LEIJONHUFVUD
NILS AHNLUND Till Axel Oxenstiernas ungdomshistoria
AXEL WACHTMEISTER Ett bref från Lennart Torstensson
T. J. PETRELLI En bild från kriget i Polen 1704
Ett spottedigt medd. ved C. KLITGAARD
IVAR NORBERG C. A. Reuterholm till Nils Dahlberg
IVAR HJERTÉN En finsk officer på audiens hos Gustaf IV Adolf
ARVID LINDHAGEN En bortglömd svensk friherrlig ätt
G. A. GRANSTRÖM Släkten Wertmüller
Recensioner
Öfversikt af insända böcker
Notiser. Frågor och svar
Tillägg till uppsatsen i förra häftet om släkten Montgomerys historia. Stamtafla
7.55 MB 198 downloads

Häfte 4/1913

Häfte 4/1913

S. A. LINDBÆK Fra Karl Johans hof. Indberetninger tu l Fredrik VI af officeren Joseph Abrahamson
C. M. S. Carl Carlson Bonde. In memoriam
Notiser, frågor och svar
O. B. Personregister
BILAGA. Handlingar utgifna genom personhistoriska samfundet 7. Olof och Caroline Wijks porträttsamling
9.99 MB 152 downloads

Häfte 1-2/1914

Häfte 1-2/1914

NAT. BECKMAN Sveriges äldsta kristna konungalängd
ROBERT GEETE De sista nunnorna i Vadstena
C. GUSTAF EDELSTAM En cause celèbre i Örebro 1836
O. WIESELGREN Till belysning af Lars Hiertas politiska åskådning
GUSTAF ELGENSTIERNA Om borgerliga släktvapens förekomst i Sverige
OSCAR NYCANDER Katarina Danielsdotter Robsahm
H. SÖDERSTÉEN Släkten Cassels äldre stamtafla
G. T. KARLBERG Ätten Hjärne i Fröbol i Älgå
KARL K:SON LEIJONHUFVUD Anteckningar angående släkterna Örnfelt
S. T. KARLBERG Till skalden J. M. Lannerstjernas biografi
J. H. Ett bref från Daniel Tilas till Karl Bernhard Wadström
EVA FLACH Ur en privat autografsamling
Personhistorisk litteratur
Notiser, frågor
Personhistoriska Samfundet
10.82 MB 3282 downloads

Häfte 3/1914

Häfte 3/1914

S. A. Sveriges Riksvapen
C. M. STENBOCK Till brefväxlingen mellan Gustaf Adolf och Ebba Brahe
SIXTEN STRÖMBOM Två Gustaf III-porträtt utanför Sverige. I Cassel och Wasa
R. STENBOCK Tvenne emaljporträtt af Elias Brenner
ELLEN RAPHAEL Kakelugnsmakare och krukmakare i Sverige cirka 1700 till 1846
A. L. Elias Lagerheim †
Notiser, frågor och svar
7.47 MB 184 downloads

Häfte 4/1914

Häfte 4/1914

N. V. D. Stockholms öfverståthållare 26. Grefve Axel Wrede Sparre
G. G. Ett bref från J. T. Sergel till J. N. Byström
SIXTEN STRÖMBOM Bidrag till svensk regent-ikonografi. I. Två Kristinaporträtt i Braunschweig
H. FRÖDING William Chalmers' porträtt
C. M. S. Nils Sjöberg. In memoriam
V. LJS Gustaf Norlander †
G. I. Otto Bergström
Personhistorisk litteratur
Notiser. Frågor och svar
5.08 MB 156 downloads

Häfte 1/1915

Häfte 1/1915

SIGRID BRITHELLI Stockholms Stor-Skola och Upsala Universitet vid 1800-talets början
E. W. DAHLGREN Prinsessan Ulrika Eleonoras dagboksanteckningar för 1709
S. STRÖMBOM Omkring ett damporträtt af Breda
Personhistorisk litteratur
Notiser, frågor
Personhistoriska Samfundet
7.82 MB 161 downloads

Häfte 2-3/1915

Häfte 2-3/1915

ROLAND BRIESKORN Svenska familjenamn
NILS AHNLUND Axel Oxenstiernas anteckningar om Karl IX:s död
NILS GOBOM Till Gustaf Abraham Silfverstolpes biografi
ELLEN HAGEN, f. WADSTRÖM Till Carl Bernhard Wadströms biografi
GUSTAF ELGENSTIERNA Stockholmssläkter
H. SÖDERSTEEN Astrachans Lutherska församlings kyrkobok 1713-1746
R. CM. Två märkliga porträtt från vår storhetstid
P. U. Jonas Jonsson
Personhistorisk litteratur
Frågor
10.14 MB 169 downloads

Häfte 4/1915

Häfte 4/1915

B. BOËTHIUS Anteckningar om Johan Adler-Salvius släktförhållanden och studier
C. M. STENBOCK »En klagelig dag»
C. M. S. En hyllning till Braheätten från 1600-talets midt
H. FRÖDING Ett porträttgravyrens hjälpmedel
H. SÖDERSTEEN Biskop Eric Wailers härstamning
SEVERIN BERGH När föddes Johan Gustaf Liljegren
Personhistorisk Litteratur
Notiser
Frågor och svar
Insända böcker
Register
7.91 MB 176 downloads

Häfte 1-2/1916

Häfte 1-2/1916

V. HAMILTON, C. H. KREOGER och E. LEIJONHUFVUD Namnlistor över officerskårerna vid svenska s. k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget
11.26 MB 178 downloads

Häfte 3/1916

Häfte 3/1916

S. H. ADLERSPARRE Omkring Sigurdsstenarna
GOTTFRID CARLSSON Ett bref om Barbro Stigsdotter
SEVERIN BERGH Ur Anders Anton von Stiernmans brefväxling
GOVERT INDEBETOU Otto Kugelberg †
Personhistoriska Samfundet
Svenska Porträttarkivet
Frågor
5.83 MB 161 downloads

Häfte 4/1916

Häfte 4/1916

T. J. P. Svenska infanteriofficersuniformer omkring 1800
HELGE ALMQUIST Karolinska anekdoter från frihetstiden
C. M. S. Gustaf Vasa på lit de parade och hans griftefärd
REINH. STENBOCK Tvenne porträtt af Magnus Stenbock
Personhistorisk litteratur
Frågor
Insända böcker
Register
Rättelser
7.58 MB 173 downloads

Häfte 1-2/1917

Häfte 1-2/1917

AXEL L. ROMDAHL Gustaf Vasas griftefärd och hans grafvård. I anledning af Lucas Uphalls berättelse
H. F. Hvem var Knut Pedersson till Fyllerid?
P. SZS. Bernadotte i Indien
A. B. CARLSSON Ett politisk bref af prins Gustaf. Från riksdagsstriderna i representationsfrågan 1850
LEON VON CAMPENHAUSEN En grafplåt från Lofö kyrka. Efter författarens tyska manuskript
DANIEL FRYKLUND Ett bref från Andreas Randel
T. SÄVE En politisk skämtdikt från riksdagen 1865 af Nils Fredrik Sander
T. SÄVE Ett bref från latinskalden professor Johan Tranér
AUGUST HAHR Hahrska släktporträtt från I700-talet
OSCAR NYCANDER Majoren Magnus Hanson. Anteckningar
Personhistorisk litteratur
Frågor
Insända böcker
6.71 MB 127 downloads

Häfte 3-4/1917

Häfte 3-4/1917

NILS AHNLUND Krigare, diplomat och statsfånge
N. V. D. Stockholms öfverståthållare 27. Friherre Herman Fleming
A. GRADE Ur Michael Gustaf Anckarsvärds papper. Interiörer från riksdagarna 1823, 1828-30 och 1834
E. WRGL Ätten Wrangels stamlinjer. Kritik och urkundsgranskning af Georges baron Wrangell, Reval. På svenska efter författarens tyska manuskript
B. W. Lidingö-visan. Några ort- och personhistoriska anteckningar
ARVID NOREEN Personhistoriska data rörande en del förebilder till Selma Lagerlöfs Gösta Berlingsgestalter
SIXTEN STRÖMBOM Svenska Porträttarkivets verksamhet 1916. Meddelanden genom dess sekreterare
GUNNAR MASCOLL SILFVERSTOLPE Meddelanden från Svenska Porträttarkivet. i. Två porträtt af David Richter den yngre
Notiser
Personhistoriska Samfundet
Frågor
Register
12.07 MB 139 downloads

Häfte 1-2/1918-19

Häfte 1-2/1918-19

G. CARLSSON Gustaf Vasas äldste tjänare
O. WALDE Klas Horns släktanteckningar
O. WIESELGREN Till Andreas Arvidis biografi
S. TUNBERG Riksrådet Erik Brahes chifferkalendarium
LH. THUFVESSON Adlersparre och Fersenska mordet
G. T. KARLBERG Några bidrag till adl. ätten Örnebergs (N:o 978†) historia
E. A. THOMLE Den adelige familie Palmström, n:r 867
C. A. ODELBERG Förteckning öfver guldsmeder m. fl. konsthandtverkare i Sverige under 1500- och 1600-talen
H. SCHULMAN En porträttförväxling
TH. HAGBERG Biskop Franzéns porträtt i den Wijkska porträttsamlingen
A. H. UGGLA Olof Palme †
Recensioner
Smärre meddelanden
Notiser
Frågor
Insända böcker
9.83 MB 200 downloads

Häfte 3-4/1918-19

Häfte 3-4/1918-19

Emil Hildebrand †
HANS TOLL Folkungastudier
SIGNE TAUBE f. WENNERBERG Några bref från landshöfdingen Gunnar Wennerberg till landshöfdingen Curry Treffenberg
J. NORDLANDER Ericus Nicodemi, studiosus Upsaliae
N. V. D. Stockholms öfverståthållare 28. Grefve Carl Mörner
K. GROTENFELT Jully Ramsay
T. U. Carl Sjöström
GEORG GÖTHE Anonyma porträttmedaljonger modellerade af Sergel
H. V. D. Förväxling af porträtt
D. F. LUNDGREN Några ord om en allmän personhistorisk registratur. Ett förslag att diskutera
Recensioner
Smärre meddelanden
Notiser
Frågor
Insända böcker
Beriktiganden
Register
10.77 MB 172 downloads

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress