Stadgar

Stadgar.

Personhistoriska samfundet bildades den 25 mars 1876 under namnet Svenska Autografsällskapet. De nuvarande stadgarna antogs den 23 maj 2002.

Syfte

§ 1
Samfundet är en vetenskaplig förening som har till ändamål att väcka och underhålla intresset för personhistorisk och biografisk forskning. Samfundet utger Personhistorisk tidskrift innehållande uppsatser, recensioner m.m. som ligger inom området för samfundets verksamhet, samt i den utsträckning så befinnes lämpligt en särskild skriftserie.

Medlemmar

§ 2
Samfundets medlemmar utgörs av enskilda personer samt företag, organisationer och institutioner med intresse för personhistoria. Till hedersmedlem kallar samfundet, på styrelsens förslag, person som gjort sig särskilt förtjänt om samfundet och dess syften.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 3
Årsmöte skall hållas före maj månads utgång. Styrelsen kan vid behov kalla till extra medlemsmöten. Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte skall utskickas minst 14 dagar i förväg.
§ 4
Samfundets möten öppnas av ordföranden eller den som styrelsen annars utser. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a) val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet
b) mötets behöriga utlysande
c) styrelsens verksamhetsberättelse
d) revisorernas berättelse
e) fastställande av balans- och resultaträkning
f) frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
g) fastställande av årsavgift
h) val av ordförande och vice ordförande
i) val av övriga styrelseledamöter
j) val av ledamöter i redaktionsutskottet
k) val av två revisorer och en revisorssuppleant
l) val av valberedning
m) övriga frågor
Protokoll skall föras över förhandlingarna. Vid votering har varje närvarande medlem en röst oberoende av om medlemmen utgörs av företag, organisation, institution eller enskild person. Beslut fattas, utom när det gäller samfundets upplösning eller stadgeändring (§ 10), med enkel majoritet. Beslut sker öppet om medlem ej påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Valberedning

§ 5
Valberedningen väljs av årsmötet och skall bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande.

Styrelse

§ 6
Samfundets angelägenheter ombesörjes av en styrelse bestående av minst fem ledamöter. Styrelsen väljs av årsmötet på förslag av valberedningen. Mandatperioden omfattar tiden från det årsmöte då valet sker till nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 7
Styrelsen utser inom sig redaktör för samfundets publikationer, sekreterare samt skattmästare. Styrelsen äger rätt att besluta om arvoden.
§ 8
Utgivandet av samfundets publikationer ombesörjes av ett redaktionsutskott bestående av minst tre ledamöter, som på styrelsens förslag tillsätts av årsmötet. Ordföranden och redaktören skall vara medlemmar av redaktionsutskottet.
§ 9
Styrelsen förvaltar samfundets medel. Samfundets firma tecknas av skattmästaren. För utgifter överstigande ett belopp som fastställs av styrelsen tecknas firma av ordföranden och skattmästaren gemensamt.
Samfundets verksamhetsår omfattar kalenderåret. Senast en månad före årsmötet skall föregående års protokoll, räkenskaper samt verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna.

Ändring av stadgarna samt samfundets upplösning

§ 10
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av samfundet fattas av två på varandra följande årsmöten, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte. Vid båda årsmötena skall minst två tredjedelar av de närvarande vara ense om beslutet. I händelse av samfundets upplösning skall dess penningmedel disponeras i överensstämmelse med samfundets uppgift.

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress