Personhistorisk Tidskrift

Personhistorisk Tidskrift.

Personhistorisk Tidskrift

Personhistoriska samfundet ger ut Personhistorisk tidskrift (PHT), en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som finns på de flesta större bibliotek. Den utkommer med två nummer per år. Personhistorisk tidskrift grundades 1898 och ersatte då Svenska autografsällskapets tidskrift.

PHTB174x300

Personhistorisk tidskrift har under årens lopp publicerat mängder av uppsatser om enskilda aktörer i svensk och skandinavisk historia: högre officerare och ämbetsmän, kungligheter och hovfolk, tidningsmän och författare, diplomater och politiker. Inte minst har genealogier intagit en framträdande plats. PHT har dock mer eller mindre lämnat denna del av sitt bevakningsområde.

I stället publicerar vi numera biografier, självbiografiskt material och någon gång intervjuer med personer som levt ett intressant liv eller på något sätt spelat en roll i det svenska eller det skandinaviska samhället. Även artiklar av mer allmän historisk karaktär förekommer. Någon absolut gräns för tidskriftens geografiska intresseområde finns inte, varför man kan tänka sig att även en eller annan artikel om personer utanför Skandinavien kan dyka upp, om tillräckliga skäl för en sådan publicering finns. Utrikesförvaltning och inte minst krigiska äventyr under svensk stormaktspolitik har ofta inspirerat författare. Tidskriften är väl försedd med internationellt stoff, för den läsare som helst dröjer vid sådana ämnen!

PHTA

I PHT:s utgivning framträder under de senare utgivningsåren en tilltagande demokratisk tendens. Tidskriften domineras inte längre av biografier över ”stora män”, utan lyfter fram livsöden ur alla samhällsskikt. Här finns studier av medelklassens journalister, pedagoger, universitetsfolk och politiker, av bönder, arbetare och småborgerskap. Vi välkomnar även artiklar om människor och befolkningsgrupper i samhällets marginaler.


”Demokratiseringen” av PHT är en spegling av hur det svenska samhället förändrats både i fråga om rekrytering av personer till nyckelpositioner men också i fråga om skribenter. De människor som idag skaffar sig högre utbildning och som har ambitioner att publicera sig har annan bakgrund och annorlunda värderingar än de som skrev i PHT under dess barndom. Moderniteten har avsatt sig i PHT:s spalter. Inte minst märks detta genom att ett ökande antal kvinnor träder fram i artiklar – skrivna av kvinnor!

En tidskrift blir sällan till alla delar en spegel av redaktionens avsikter. Få artiklar till PHT är beställda. Det mesta som föreläggs redaktionen har tillkommit spontant. Några honorar utbetalas inte, eftersom tidskriftens ekonomi inte tillåter detta.

PHT ger röst åt det förgångna med hjälp av verktyg och tolkningsmetoder samtiden räcker fram. Tanken att historien aldrig fullt ut enbart är resultatet av krafter utanför individen är grundläggande för personhistorisk forskning och publicistik. Begrepp som ”personlighet” och ”karaktär” gör via en tidskrift som denna anspråk på att betraktas som agenter ute på det historiska kraftfältet.


Privatpersoner som väljer att bli medlemmar får tidskriften via medlemskapet; övriga har möjlighet att prenumerera på tidskriften till en årskostnad av 220 kr plus porto. Se vidare under Medlemskap.

Information till bokförlag
Personhistorisk tidskrift tar emot recensionsexemplar av nyutkommen litteratur. Recensionsexemplar skickas till redaktören på postadress:
Lars M Andersson
Gamlebygatan 12
312 30 Laholm.

Kortfattat personregister till artiklar och meddelanden 1946-2016

 

 

Spara

Spara

Loading

Information till skribenter

Information till skribenter.

 

Personhistorisk tidskrift välkomnar personhistoriskt relevanta artiklar av god vetenskaplig kvalitet. PHT publicerar i huvudsak material med historisk eller biografisk inriktning. I fråga om texter av renodlat släkthistorisk eller genealogisk karaktär hänvisas till publikationer med särskild täckning av just dessa forskningsområden. Tidskriften tillämpar peer review.

Manus levereras som redigerbara digitala filer till red@personhistoriskasamfundet.se. Referenser skrivs i form av slutnoter. Omfånget brukar vara 30.000–55.000 tecken inklusive blanksteg och referenser. Dela gärna in texten med hjälp av underrubriker, som dock av layoutskäl inte får överstiga 32 tecken inklusive blanksteg. Bifoga dessutom några rader till vår spalt ”Medarbetare i detta nummer” samt gärna lämpliga bildfiler (jpeg eller tiff) eller förslag till illustrationer.

Honorar för medverkan i PHT utbetalas inte, däremot erhåller författare till artiklar kostnadsfritt tre exemplar av det nummer där deras bidrag publiceras.

Personhistorisk tidskrift publicerar även recensioner av nyutkommen litteratur (biografier, memoarer och andra publikationer av historiskt/biografiskt intresse). Recensionernas omfång är i allmänhet 6.000–9.000 tecken inklusive blanksteg. Om du är intresserad av att recensera är du välkommen att kontakta redaktören på red@personhistoriskasamfundet.se. Recensenter erhåller ett exemplar av det nummer där anmälan publiceras.

 

 

Loading

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress